I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego  Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin dostępnego po adresem lublin.budzet-obywatelski.eu oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności GMINY LUBLIN, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 431019514, NIP 9462575811, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis, oraz określoną jako Usługodawca Serwisu.

2. Zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego określa Uchwała Rady Miasta  dostępna w zakładce Wszystko o budżecie/Do pobrania na platformie budzet-obywatelski.eu.


II. Terminologia


W niniejszym Regulaminie Serwisu lublin.budzet-obywatelski.eu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  • Platforma/Serwis – serwis dostępny pod adresem Lublin.budzet-obywatelski.eu oraz jego podstrony.
  • Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisu.
  • Konto – konto założone przez Użytkownika w ramach Serwisu umożliwiające korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
  • Projekt – publikowana na łamach Serwisu propozycja projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
  • Usługodawca - GMINA LUBLIN, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 431019514, NIP 9462575811
  • Dostawca serwisu -  MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON  36950586

III.    Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych


1. Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest Prezydent Miasta Lublin, z siedzibą Lublinie, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.  Administrator Serwisu, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z tego serwisu. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

2. Inspektor Ochrony Danych
W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia monitorowania ochrony danych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, poprzez:
a) e-mail na adres iod@lublin.eu;
b) pisemnie na adres: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
3. Szczegółowe informacje, które Administrator Danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.


IV.    Usługodawca

Usługodawcą i Operatorem Serwisu Budżet Obywatelski jest GMINA LUBLIN,
pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 431019514, NIP 9462575811.
Dostawcą Serwisu jest MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON  36950586.


V. Niniejszy Regulamin określa

1. Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, w szczególności związane z możliwością:
a) dodania przez Użytkownika propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Ta czynność wymaga od Użytkownika założenie konta w Serwisie.
b) przeglądania przez Użytkownika projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
c) głosowania na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Ta czynność nie wymaga od Użytkownika założenie konta w Serwisu.
2. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

VI.  Zgłaszanie projektu


1. Zgłoszenie pierwszej propozycji projektu do budżetu obywatelskiego wymaga zarejestrowania poprzez Użytkownika konta w Serwisu poprzez wypełnienie formularza  znajdujące się pod adresem Lublin.budzet-obywatelski.eu/rejestracja.
2. Podczas rejestracji Użytkownik  składa oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych przez Miasto Lublin
3. Użytkownik, korzystając ze swojego Konta, może: zapisywać i edytować swoje projekty, dodawać nowe projekty, wysyłać projekty do rozpatrzenia, poprawiać projekty, które zostały zwrócone do poprawy w trakcie procedowania w Budżecie Obywatelskim.   
4. Użytkownik chcący zgłosić kolejną propozycję projektu do budżetu obywatelskiego, loguje się na swoje Konto pod adresem lublin.budzet-obywatelski.eu/panel/ i z jego poziomu dodaje nową propozycję projektu.
5. Do założenia konta na  Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (niezbędnego do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
6. Wszystkie przekazane przez użytkowników do publikacji materiały (np załączniki, lub materiały graficzne) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów na stronie internetowej lublin.budzet-obywatelski.eu.
7. Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Miastu Lublin lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie systemu lublin.budzet-obywatelski.eu z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na stronie lublin.budzet-obywatelski.eu zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycie wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Lublin lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie systemu lublin.budzet-obywatelski.eu poniósł.
8. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, wszelkich opublikowanych przez niego materiałów na stronie internetowej lublin.budzet-obywatelski.eu.

VII. Zasady korzystania z platformy

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz na Zasada określonych  w Uchwale Rady Miasta  dostępnej w zakładce Wszystko o budżecie/Do pobrania na platformie lublin.budzet-obywatelski.eu.
2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na platformie  lublin.budzet-obywatelski.eu Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawem.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu.
4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu zgodnie z jej przeznaczeniem, niezakłócający jego działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jego pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
4. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje do Urzędu Miasta Lublin.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu.
7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszających niniejszy Regulamin, Urzędu Miasta Lublin ma prawo do zablokowania konta użytkownika oraz możliwość podjęcia odpowiednich środków prawnych.

 

VIII. Odpowiedzialność


1. Urzęd Miasta Lublin jak i Dostawca platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu  zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku, gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu  będą możliwe do przewidzenia Urząd Miasta Lublin opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Urzędu Miasta Lublin jak i Dostawca platformy lublin.budzet-obywatelski.eu nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu. 
3. Dostawca platformy lublin.budzet-obywatelski.eu  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z platformy lublin.budzet-obywatelski.eu przez Użytkownika.
4. Urzędu Miasta Lublin  i Dostawca platformy lublin.budzet-obywatelski.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
5. Urzędu Miasta Lublin  i Dostawca platformy lublin.budzet-obywatelski.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.

IX. Zgłoszenia


1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@budzet-obywatelski.org.
2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, oraz dokładny opis zgłoszenia.
3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

X. Prawa autorskie i licencje 


1. Platforma lublin.budzet-obywatelski.eu, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666) i przysługują MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON  36950586
2. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części jak i w całości platformy lublin.budzet-obywatelski.eu, oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

XI.  Postanowienia końcowe1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2020 r
2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.
3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie zawsze będą publikowane na tej stronie.
4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Regulaminu.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie
polski sąd powszechny, właściwy dla miejsca funkcjonowania Usługodawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji:  07.06.2020r.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  07.06.2020r.