I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego  Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin dostępnego po adresem lublin.budzet-obywatelski.eu oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności GMINY LUBLIN, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 431019514, NIP 9462575811, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis, oraz określoną jako Usługodawca Serwisu.

2. Zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego określa Uchwała Rady Miasta  dostępna w zakładce Wszystko o budżecie/Do pobrania na platformie budzet-obywatelski.eu.

3.Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z platformy lublin.budzet-obywatelski.eu Korzystając z Platformy Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. Terminologia


W niniejszym Regulaminie Serwisu lublin.budzet-obywatelski.eu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 • Platforma/Serwis – serwis dostępny pod adresem  lublin.budzet-obywatelski.eu oraz jego podstrony.
 • Rejestracja - dobrowolne przekazanie danych w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług oferowanych przez Serwis.
 • Formularz Rejestracji Konta ("Formularz Rejestracji") - formularz znajdujący się pod adresem lublin.budzet-obywatelski.eu/rejestracja  umożliwiający rejestrację konta Użytkownika.
 • Użytkownik/Usługobiorca – osoba, która korzysta z Serwisu. Głosujący lub Zarejestrowany Użytkownik, tj. osoba, która zarejestrowała konto Użytkownika jako autor propozycji projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • Konto Użytkownika ("Konto")– obszar Serwisu, w ramach którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się w Serwisie.
 • Projekt – publikowana na łamach Serwisu propozycja projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • Usługodawca/Operator - GMINA LUBLIN, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 431019514, NIP 9462575811
 • Dostawca serwisu -  MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON  36950586

III.    Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych


1. Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest Prezydent Miasta Lublin, z siedzibą Lublinie, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.  Administrator Serwisu, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z tego serwisu. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

2. Inspektor Ochrony Danych
W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia monitorowania ochrony danych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, poprzez:
a) e-mail na adres iod@lublin.eu;
b) pisemnie na adres: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
3. Szczegółowe informacje, które Administrator Danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.


IV.    Usługodawca

Usługodawcą i Operatorem Serwisu Budżet Obywatelski jest GMINA LUBLIN,
pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 431019514, NIP 9462575811.
Dostawcą Serwisu jest MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON  36950586.


V. Niniejszy Regulamin określa

1. Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, w szczególności związane z możliwością:
a) dodania przez Użytkownika propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Ta czynność wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisie.
b) przeglądania przez Użytkownika projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.  Ta czynność nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisie.
c) głosowania na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Ta czynność nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisu.
2. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

VI.  Zgłaszanie projektu


1. Zgłoszenie pierwszej propozycji projektu do budżetu obywatelskiego wymaga zarejestrowania poprzez Użytkownika konta w Serwisu poprzez wypełnienie formularza  znajdujące się pod adresem Lublin.budzet-obywatelski.eu/rejestracja.
2. Podczas rejestracji Użytkownik  składa oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych przez Miasto Lublin
3. Użytkownik, korzystając ze swojego Konta, może: zapisywać i edytować swoje projekty, dodawać nowe projekty, wysyłać projekty do rozpatrzenia, poprawiać projekty, które zostały zwrócone do poprawy w trakcie procedowania w Budżecie Obywatelskim.   
4. Użytkownik chcący zgłosić kolejną propozycję projektu do budżetu obywatelskiego, loguje się na swoje Konto pod adresem lublin.budzet-obywatelski.eu/panel/ i z jego poziomu dodaje nową propozycję projektu.
5. Do założenia konta na  Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (niezbędnego do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
6. Wszystkie przekazane przez użytkowników do publikacji materiały (np załączniki, lub materiały graficzne) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów na stronie internetowej lublin.budzet-obywatelski.eu.
7. Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Miastu Lublin lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie systemu lublin.budzet-obywatelski.eu z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na stronie lublin.budzet-obywatelski.eu zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycie wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Lublin lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie systemu lublin.budzet-obywatelski.eu poniósł.
8. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, wszelkich opublikowanych przez niego materiałów na stronie internetowej lublin.budzet-obywatelski.eu.

VII. Zasady korzystania z platformy

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz na Zasada określonych  w Uchwale Rady Miasta  dostępnej w zakładce Wszystko o budżecie/Do pobrania na platformie lublin.budzet-obywatelski.eu.
2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na platformie  lublin.budzet-obywatelski.eu Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawem.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu.
4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu zgodnie z jej przeznaczeniem, niezakłócający jego działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jego pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
4. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje do Urzędu Miasta Lublin.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu.
7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszających niniejszy Regulamin, Urzędu Miasta Lublin ma prawo do zablokowania konta użytkownika oraz możliwość podjęcia odpowiednich środków prawnych.

 

VIII. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
2.  Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Usługobiorca posiadało w szczególności:
a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

 

IX. Odpowiedzialność


1. Urzęd Miasta Lublin jak i Dostawca platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu  zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku, gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu  będą możliwe do przewidzenia Urząd Miasta Lublin opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Urzędu Miasta Lublin jak i Dostawca platformy lublin.budzet-obywatelski.eu nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu. 
3. Dostawca platformy lublin.budzet-obywatelski.eu  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z platformy lublin.budzet-obywatelski.eu przez Użytkownika.
4. Urzędu Miasta Lublin  i Dostawca platformy lublin.budzet-obywatelski.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
5. Urzędu Miasta Lublin  i Dostawca platformy lublin.budzet-obywatelski.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.
6. Urzędu Miasta Lublin  i Dostawca platformy lublin.budzet-obywatelski.eu nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z  korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Usługobiorcy lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

X. Zgłoszenia


1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem platformy  lublin.budzet-obywatelski.eu Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@budzet-obywatelski.org.
2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, oraz dokładny opis zgłoszenia.
3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

XI. Prawa autorskie i licencje 


1. Platforma lublin.budzet-obywatelski.eu, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666) i przysługują MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON  36950586
2. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części jak i w całości platformy lublin.budzet-obywatelski.eu, oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

XII.  Bezpieczeństwo danych

1.    Administrator przywiązując dużą wagę do zapewnienia wymaganego poziomu ochrony informacji w realizowanych zadaniach ustanowił System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001. Głównym celem SZBI jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz zapewnienia ciągłości realizowanych zadań publicznych przez Urząd Miasta Lublin.
2.    Niezależnie od formy informacji oraz sposobów, za pomocą których jest ona przetwarzana, przesyłana lub przechowywana, SZBI reguluje jej odpowiednie zabezpieczanie. SZBI to podejście systemowe pozwalające kompleksowo i świadomie zarządzać procesami, informacjami i infrastrukturą informatyczną oraz ryzykiem związanym z zarządzaniem informacją. Skuteczność i adekwatność zabezpieczeń zapewniana jest przez podejście systemowe, opierające się na zasadzie ciągłego doskonalenia jakości. SZBI swoimi założeniami obejmuje procesy, infrastrukturę i systemy teleinformatyczne, jak również najbardziej podatny na zagrożenia czynnik ludzki. System ten określa wymagania oraz zasady inicjowania, wdrażania, utrzymania i poprawy zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miasta Lublin, a w konsekwencji zmniejsza ryzyko wystąpienia incydentu oraz wpływu jego negatywnych skutków na zadania publiczne realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Lublin. W ramach ustanowionego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji realizowane są zadania związane z cyberbezpieczeństwem.
3.    Zgodnie z regulacjami prawnymi, jak również wynikającymi z SZBI Administrator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych.
4.    Administrator oraz podmioty przetwarzające , z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Obsługi Budżetu Obywatelskiego (MediaPark Sp. z o.o. ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn) lub wyraził zgodę na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych (home.pl Spółka Akcyjna, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich:
 • udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
 • przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów,
 • zmianą,
 • utratą,
 • uszkodzeniem,
 • zniszczeniem.
5.    Dane osobowe użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z przepisami oraz w zakresie opisanego wyżej SZBI.
6.    Pełny dostęp do baz danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Urzędu oraz Dostawcy serwisu (MediaPark Sp. z o.o. ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn), zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Urzędu i wdrożonym SZBI. Osoby upoważnione do nadzoru nad pracą Serwisu nie ujawniają danych w nim zawartych.
7.    Miejsca  logowania  i wprowadzania  danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.


XIII.  Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2020 r
2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.
3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie zawsze będą publikowane na tej stronie.
4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Regulaminu.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie
polski sąd powszechny, właściwy dla miejsca funkcjonowania Usługodawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji:  07.06.2020r.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  28.07.2020r.