projekt nr D-52

D-52. Zabawa, zieleń, rekreacja - rewitalizacja otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kunickiego wraz z ulicami: "starą" Krańcową, Reymonta, Morsztynów


Lokalizacja

Szkoła: działka nr 2/2 obr. 9 ark. 2,
Ulica Krańcowa: działka nr 1 obr. 9 ark. 2,
Ulica Morsztynów: działka nr 3 obr. 9 ark. 2,
Ulica Reymonta: działka nr 53 obr. 9 ark. 2.

Skrócony opis

Szkoła Podstawowa nr 1 w wyniku reformy oświaty została przekształcona z gimnazjum w szkołę podstawową. Od 1.09.2018 r. w placówce funkcjonują także oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3. Wypoczynek i pobyt dzieci na świeżym powietrzu oraz wspieranie ich aktywności są jednym z głównych zadań szkoły. Spełnienie tych zadań będzie możliwe poprzez powstanie przyszkolnego placu zabaw. Wokół szkoły znajdują się wolne tereny spełniające warunki do stworzenia nowoczesnego placu zabaw, który umożliwi realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na zamontowanie stojaków rowerowych i ławek oraz uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów. Ponadto celem projektu jest rewitalizacja sąsiadujących ze szkołą ulic: pielęgnacja drzew, odnowienie trawników, nasadzenia drzew i krzewów, założenie kwietników oraz tzw. skweru kieszeniowego na zakończeniu ul. Krańcowej od strony ul. Kunickiego, naprawa nawierzchni chodników i ulic.

Opis projektu

Szkoła Podstawowa nr 1 w wyniku reformy oświaty została przekształcona z gimnazjum w szkołę podstawową. Od 1 września 2018 r. w placówce funkcjonuje także oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3. Wypoczynek i pobyt dzieci na świeżym powietrzu, zabawa i rozrywka oraz wspieranie aktywności dziecka są jednym z głównych zadań szkoły. Spełnienie tych zadań będzie możliwe poprzez powstanie przyszkolnego placu zabaw. Wokół szkoły znajdują się obszerne wolne tereny spełniające dogodne warunki do stworzenia nowoczesnego placu zabaw, który umożliwiłby realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, programu Szkoła Promująca Zdrowie, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły oraz spełniłby oczekiwania dzieci i rodziców w zakresie rekreacji i pobytu na świeżym powietrzu, a także umożliwił naukę poprzez zabawę i sport. Realizacja tego zadania niewątpliwie stanie się kolejnym atutem SP nr 1 zachęcającym do wyboru tej szkoły. Projekt przewiduje ogrodzenie wydzielonego terenu, przygotowanie bezpiecznego podłoża oraz zakup i montaż elementów zabawowych i rekreacyjnych dla strefy placu. Powyższe zadanie jest obecnie jedną z najpilniejszych potrzeb szkoły. Dodatkowo projekt przewiduje na terenie szkoły zakup i montaż dodatkowych elementów małej architektury (stojaki na rowery, ławki) oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie nowych rabat kwiatowych.

Integralną częścią projektu jest rewitalizacja terenu wokół posesji szkoły, w pasie drogowym ulic: Krańcowej. Morsztynów, Reymonta. Elementami składowymi rewitalizacji będą:
- pielęgnacja trawników, w tym uzupełnienie miejsc pozbawionych trawy,
- pielęgnacja i leczenie istniejącego drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew,
- nowe nasadzenia kompozycji krzewów i kwiatów w gruncie w formie rabat, a także nasadzenia w donicach lub skrzyniach,
- mała architektura, np. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.,
- naprawa nawierzchni jezdni i chodników, w szczególności chodnika wzdłuż ul. Krańcowej od strony szkoły,
- utworzenie tzw. "skweru kieszeniowego" między budynkiem szkoły a budynkiem pod numerem Kunickiego 116, między ul. Kunickiego a zakończeniem ul. Krańcowej (kontynuacja "skwerów kieszeniowych", które zostały już zrealizowane wzdłuż ul. Kunickiego).
W załączeniu do projektu przykładowe sposoby zagospodarowania rabat wzdłuż ulic oraz "skweru kieszeniowego".

Realizacja projektu w sposób istotny wpłynie na poprawę jakości przestrzeni publicznej dzielnicy Dziesiąta, poprawi estetykę i nada nowe funkcje terenom wskazanym w projekcie, a także stworzy mieszkańcom dzielnicy Dziesiąta (w tym uczniom Szkoły Podstawowej nr 1) nowe możliwości edukacji, wypoczynku i zagospodarowania wolnego czasu. Część projektu dotycząca rewitalizacji otoczenia szkoły ma za zadanie doprowadzić do uporządkowania zaniedbanego i zdegradowanego odcinka ul. Krańcowej znajdującej się na terenie dzielnicy Dziesiąta.

Ogólnodostępność

Plac zabaw zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 będzie dostępny nie tylko dla uczniów placówki, ale także dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Dziesiąta. Plac zabaw planowany jest w sąsiedztwie boiska "Orlik" znajdującego się na terenie szkoły i będzie dostępny dla osób, które nie są uczniami szkoły w godzinach funkcjonowania boiska (oświadczenie dyrekcji szkoły w załączeniu). Inne elementy projektu będą ogólnodostępne ze względu na to, że znajdują się w pasie drogowym ulic: Krańcowej, Morsztynów, Reymonta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja projektowa17 500 zł
2zagospodarowanie terenu SP nr 1: zakup i montaż elementów placu zabaw, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery, zakup i nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów)166 250 zł
3rewitalizacja otoczenia SP nr 1 (ulice: Krańcowa, Morsztynów, Reymonta): pielęgnacja istniejącej zieleni, wykonanie nowych trawników, nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, zakupi montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, donice i skrzynie na kwiaty itp.), wykonanie "skweru kieszeniowego", naprawa nawierzchni chodników i jezdni 166 250 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna