projekt nr O-27

O-27. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie


Lokalizacja

0013 - Hajdów

Skrócony opis

Celem projektu jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej pod kompleksową rewitalizację obszaru zlokalizowanego na pograniczu dzielnic Tatary i Hajdów Zadębie o powierzchni ok. 140 ha. Teren na którym zlokalizowanych jest kilkadziesiąt firm i zatrudnionych jest około 3000 ludzi posiada tradycje sięgające połowy lat 50-ych dwudziestego wieku. Niestety, większa część infrastruktury drogowej (w szczególności ulic Frezerów, Tokarskiej i Konstruktorów) pochodzi z tego okresu i jej stan techniczny, środowiskowy i estetyczny przyczynia się do niekorzystnego wizerunku tego obszaru, co zmniejsza jego atrakcyjności i potencjał inwestycyjny. Nasz projekt ma być przyczynkiem do zmiany tego stanu rzeczy - zwiększenie komfortu dla pracowników z całego Lublina zatrudnionych na tym obszarze.

Opis projektu

Obszar dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, zlokalizowany w obrębie dzielnic Tatary i Hajdów Zadębie (w szczególności ulice Frezerów, Tokarska i Konstruktorów), wraz ze swoją długą, sięgającą czasów sprzed II Wojny Światowej, tradycją posiada potencjał by być biznesową wizytówką naszego miasta. Jednak ze względu na aktualnie zdegradowany charakter tego obszaru wiele brakuje do realizacji pełnego potencjału tego terenu. Wymagający gruntownej wymiany stan ciągów komunikacyjnych przyczynia się nie tylko do niskiego komfortu pracy, ale i wpływa na wizerunek miasta w postrzeganiu potencjalnych inwestorów, czy też kontrahentów aktualnie ulokowanych tam przedsiębiorstw. Mieszkańcy Lublina wciąż wskazują na brak dobrze płatnej pracy, w szczególności w produkcji przemysłowej, jako jedną z bolączek naszego miasta - poprawa atrakcyjności terenów takich jak obszar dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych stanowiłaby istotny krok w spełnieniu tej potrzeby. Niestety dotychczasowe próby zmiany stanu rzeczy związane z próbą pozyskania środków strukturalnych z Unii Europejskiej, nie zakończyły się powodzeniem.

Ufamy, że związane z realizacją niniejszego projektu przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla rewitalizacji sieci drogowej w ramach tego obszaru (w tym wymiany nawierzchni ulic, ciągów pieszych i rowerowych, reorganizacji ruchu oraz wyznaczenie miejsc parkingowych)  będzie impulsem dla sukcesywnych zmian w kolejnych latach, które przyczynią się do poprawy komfortu pracy zatrudnionych aktualnie tam mieszkańców miasta Lublin, zwiększą atrakcyjność inwestycyjną, a tym samym przysłużą się powiększeniu bazy podatkowej gminy umożliwiającej finansowanie większej ilości zadań nie-inwestycyjnych w przyszłości.

Za punkt odniesienia dla praktycznego wymiaru realizacji tego projektu niech posłużą już przygotowane specyfikacje indywidualnych warunków zamówienia dla analogicznego zadania, które załączamy do niniejszego wniosku dla celów poglądowych.

Ogólnodostępność

Obszar dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie stanowi miejsce pracy dla około 3000 osób, które codziennie docierają tam komunikacją miejską oraz samochodami osobowymi, jest to miejsce, gdzie przyjeżdżają kontrahenci z całej Polski oraz zza granicy, a także miejsce, gdzie wiele zakładów umożliwia praktyki uczniom z lubelskich szkół oraz studentom z lubelskich uczelni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przygotowanie dokumentacji ws. budowy i przebudowy wewnętrznej sieci dróg oraz pełnienie nadzorów autorskich1 500 000 zł

Ocena negatywna. Projekt przekracza możliwości BO .Złożoność i rozmiar planowanej dokumentacji nie pozwala na wykonanie zadania w terminie rocznym oraz w kwocie zaplanowanej przez autora projektu.