projekt nr O-22

O-22. Dziki zwierz - nie taki dziki


Lokalizacja

Miasto Lublin

Skrócony opis

Występowanie dzikich zwierząt w mieście stanowi okazję do obserwacji fascynującego świata zwierząt, jednakże niektóre zwierzęta wywołują lęk i poczucie zagrożenia. W ramach projektu chcemy poprawić warunki życia jeży, owadów zapylających, ptaków, kotów wolno żyjących i nietoperzy oraz zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez zakup przenośnych odłowni na dziki oraz przeprowadzenie akcji ochrony płazów.
Akcja edukacyjna ma wyjaśniać rolę zwierząt w środowisku i wskazać sposób postępowania w przypadku znalezienia rannego zwierzęcia. Nagłośnienia wymaga problem nieświadomego zanęcania niektórych gatunków zwierząt w wyniku zaniedbań porządkowych w altanach śmietnikowych, miejscach dokarmiania ptaków lub kotów wolno żyjących. Konieczne jest przeprowadzenie edukacji na temat zasad zachowania w przypadku spotkania zwierzęcia, procedury zgłaszania interwencji z udziałem zwierząt oraz zakup narzędzi, które posłużą do odławiania dzików, bytujących na terenie Lublina w pobliżu mieszkańców.

Opis projektu

Jerzyk i jeż to miły zwierz
Zaplanowano zakup domków dla jeży oraz budek lęgowych dla jerzyków, które zostaną przekazane zainteresowanym szkołom i przedszkolom. Domki dla jeży zostaną również ustawione w lubelskich parkach i wąwozach. Zakupowi towarzyszyć będzie akcja edukacyjna na temat roli tych gatunków w środowisku oraz potrzeby ich ochrony.

Budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz karmniki dla ptaków
Ptaki pospolite to gatunki notujące największe spadki liczebności. W ramach projektu zaplanowano zakup budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków i nietoperzy oraz karmników dla ptaków, które zostaną przekazane zainteresowanym Radom Dzielnic. Wraz z karmnikiem przekazana zostanie tablica informacyjna na temat zasad dokarmiania ptaków.

Tabliczki „STOP SZCZUROM”
Zostaną przekazane administratorom nieruchomości tabliczki na wiaty śmietnikowe, które będą przypominać o konieczności prowadzenia deratyzacji i utrzymania w czystości altan śmietnikowych. Resztki pożywienia i zalegające stosy makulatury stanowią zachętę dla szczurów. Wspólne działanie i zaangażowanie mieszkańców przyczyni się do poprawy stanu sanitarnego.

Akcja ratowania żab
Co roku w okolicy Zalewu Zemborzyckiego, szczególnie na ul. Janowskiej, duże ilości żab giną pod kołami samochodów. Płazy przemieszczają się ze Starego Gaju - gdzie na co dzień bytują, w kierunku oczek wodnych przy Bystrzycy - gdzie się rozmnażają. Płazy te spełniają ważną rolę w przyrodzie - kontrolują liczebność zwierząt, m.in. owadów (komary) i ślimaków. Oprócz tego obecność płazów na ulicy jest zagrożeniem dla kierowców i pieszych, dlatego należy nie dopuszczać do pojawiania się zwierząt na pasach drogowych. Uzyskane środki będą przeznaczone na zakup płotków ochronnych, palików, opasek montażowych oraz zbiorczych pojemników do łapania i przenoszenia zwierząt.

Odławiamy dziki
Dziki są problemem, ponieważ niszczą uprawy, trawniki, rozgrzebują śmietniki i rozrzucają śmieci po okolicy, ponadto stanowią zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego oraz wzbudzają poczucie zagrożenia - lęk o zdrowie i życie. Dziki dobrze czują się w mieście, gdyż znajdują tu pokarm i praktycznie nikt i nic im nie zagraża. Uzyskane środki przeznaczone będą na zakup odłowni do wyłapywania dzików.

Ochrona owadów zapylających
Od kilkudziesięciu lat obserwowany jest spadek liczebności owadów zapylających. Uzyskane środki przeznaczone będą na zakup „domków” dla pszczół i trzmieli, które przekażemy szkołom oraz ROD.

Zakup domków dla kotów wolno żyjących
Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu miejskiego, ich rolą w środowisku jest zapobieganie rozprzestrzeniania się myszy i szczurów. Czasami wywołują konflikty społeczne, szczególnie gdy zasiedlają piwnice budynków wielorodzinnych. Pomocą w rozwiązaniu takich konfliktów będą domki dla kotów, które zostaną przekazane zainteresowanym administratorom.  

Akcja edukacyjna
W ramach projektu realizowana będzie akcja edukacyjna obejmująca następujące obszary:
    • zasady dokarmiania ptaków w mieście ze wskazaniem zalecanego rodzaju pokarmu i konieczności dbania o czystość miejsc dokarmiania, aby pozostawione resztki nie stanowiły zanęty dla gryzoni, lisów lub dzików;
    • zasady udzielania pomocy zwierzętom - wyjaśnimy kiedy należy reagować i do jakiego podmiotu przekazywać zgłoszenia;
    • zasady zachowania w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia - podpowiemy jak należy się zachować;
    • konieczność uprzątania resztek owoców i płodów rolnych z ogrodów i pól uprawnych.

Ogólnodostępność

Projekt jest ogólnodostępny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Domki dla jeży (50 szt.)7 500 zł
2Budki lęgowe dla jerzyków (80 szt.)5 600 zł
3Budki lęgowe dla drobnego ptactwa (270 szt.)13 500 zł
4Karmniki dla ptaków (270 szt.)12 150 zł
5Budki dla nietoperzy (50 szt.)5 000 zł
6Domki dla kotów wolno żyjących (15 szt.)10 500 zł
7Płotki naprowadzające, paliki, opaski montażowe i pojemniki do przenoszenia żab (1 komplet)5 000 zł
8Domki dla owadów zapylających (80 szt.)8 000 zł
9Tabliczki na wiaty śmietnikowe – STOP SZCZUROM (1000 szt.)13 600 zł
10Odłownie na dziki (3 szt.)60 000 zł
11Akcje edukacyjne (ulotki, plakaty, plansze edukacyjne oraz tablice informacyjne)59 150 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna