projekt nr O-50

O-50. LUBLIN PRZYJAZNY ZWIERZĘTOM


Lokalizacja

projekt dotyczy całego obszaru miasta

Skrócony opis

Celem projektu LUBLIN PRZYJAZNY ZWIERZĘTOM jest wzrost świadomości Lublinian na temat ich odpowiedzialności, praw i obowiązków wobec zwierząt właścicielskich, kotów wolno żyjących i gatunków nieudomowionych. Edukacja osób dorosłych, młodzieży i dzieci z zakresu dobrostanu zwierząt, bezpiecznych interakcji z nimi, form udzielania im pomocy, w tym ochrony prawnej, zapobiegania cierpieniu, da efekty bezpośrednie dla zwierząt i ludzi. Aby to osiągnąć, odbędą się szkolenia, happeningi, zajęcia edukacyjne z udziałem specjalistów w różnych dziedzinach. Zostanie przeprowadzona sterylizacja psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów mikrochipami i adresatkami. Sterylizacji będą poddane koty wolno żyjące, a następnie zostaną przywrócone do środowiska naturalnego. U wszystkich sterylizowanych psów i kotów przed zabiegiem zostaną wykonane badania kliniczne, morfologia, biochemia, odpchlenie i odrobaczenie. Działania będą poprzedzone akcją informacyjną umożliwiając udział licznej grupy osób.

Opis projektu

Projekt zostanie przygotowany dla odbiorców w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dla osób dorosłych. Wiele informacji istotnych dla realizacji głównego celu projektu, tj. wzrostu świadomości Lublinian w zakresie odpowiedzialności, praw i obowiązków wobec zwierząt udomowionych i dzikich, zostanie udostępniony podczas happeningów dostępnych dla Lublinian.  Będą one okazją do poznania rzeczywistych zdarzeń z życia zwierząt, ich potrzeb, działań ludzkich wymierzonych przeciwko zwierzętom i ratujących zwierzęta. Przekaz odbędzie się poprzez spotkania ze specjalistami doświadczonymi w podejmowaniu działań dla dobra zwierząt różnych gatunków, bezpośredni kontakt ze zwierzętami, z których przynajmniej część będą stanowiły te uratowane, skrzywdzone, wyleczone i gotowe do adopcji. Edukacja dzieci zostanie wzbogacona o przygotowane specjalnie dla nich formy przekazu odpowiednie do wieku.

Dorośli Lublinianie będą mieli możliwość udziału w szkoleniach obejmujących pierwszą pomoc  zwierzętom w sytuacjach nagłych oraz dotyczących posłuszeństwa psów.

Zostanie przeprowadzona sterylizacja psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów mikrochipami i adresatkami. Sterylizacji będą poddane koty wolno żyjące, następnie przywrócone do środowiska naturalnego. U wszystkich sterylizowanych psów i kotów zostaną wykonane badania kliniczne, morfologia i biochemia krwi, odpchlenie i odrobaczenie.  Zalety sterylizacji zostaną przedstawione w formie kampanii edukacyjnej podczas wielu działań, zarówno w formie bezpośrednich kontaktów w Lublinianami, jak i za pośrednictwem portali internetowych i innych dostępnych środków masowego przekazu.  

Dzieci i młodzież zostaną zaproszeni do udziału w zajęciach edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których poznają najistotniejsze aspekty właściwego traktowania zwierząt i interakcji z nimi.

Dzieciom i uczniom zostanie umożliwione podejmowanie działań charytatywnych, np. poprzez propagowanie poszanowania praw zwierząt w postaci własnych wytworów artystycznych prezentowanych w ramach  konkursu lub przeglądu.  Osoby dorosłe również uzyskają możliwość działań charytatywnych wg własnych możliwości i chęci.

W zadaniach projektu zostaną umieszczone treści służące zapoznaniu odbiorców z profilaktyką pogryzień przez psy. Kolejnym tematem będzie odpowiednie, bezpieczne zachowanie kotów wolno żyjących i zwierząt dzikich, które mogą spotkać ludzie.
Mieszkańcy Lublina będą mieli możliwość poznania idei adopcji zwierząt i przystąpienia do procedur adopcyjnych, co przełoży się na adopcje zwierząt, które obecnie przebywają w miejskim schronisku.

Lublinianie zostaną zapoznani z założeniami kampanii „Twój pies, Twoja kupa!”, w celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń i kształtowania nawyku dbania o czystość otoczenia.

Nieodzownym elementem szeroko pojętej edukacji pro zwierzęcej każdej grupy odbiorców będzie poznanie podstawowych działań służących pomocy zwierzętom chorym, krzywdzonym, zagubionym, porzuconym, które prawidłowo zainicjowane przez przypadkowych świadków zdarzeń mają kluczowe znaczenie w uruchomieniu działań ratujących życie i zdrowie zwierząt. Szczególny nacisk w przekazywaniu wiedzy służącej poprawie losu zwierząt będzie stanowiło ukazanie roli właścicieli  zwierząt w zapobieganiu ich chorobom, zaginięciom, wypadkowym i wszelkim zdarzeniom powodującym zachwianie ich dobrostanu lub bezpieczeństwa ludzi w kontaktach  ze zwierzętami.

Ogólnodostępność

Happeningi odbędą się w galeriach handlowych, dostosowanych dla niepełnosprawnych lub na terenie otwartym ogólnodostępnym. Szkolenia z pierwszej pomocy w budynku dostosowanym dla niepełnosprawnych, z zakresu posłuszeństwa psów na placu szkoleniowym bez barier architektonicznych. Gabinety weterynaryjne w celu wykonania zabiegów zainteresowani wybiorą sami. Zajęcia  edukacyjne dla dzieci i młodzieży odbędą się na terenie placówek, do których uczęszczają oni stale, czyli dostosowanych do ich możliwości i potrzeb, po samodzielnym zgłoszeniu chęci udziału przez te placówki, a więc za zgodą ich dyrektorów. Uczestnikami zajęć będą także wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, a przebieg zostanie zmodyfikowany w postaci indywidualizacji ilościowej i/lub jakościowej. Materiały informacyjne i  edukacyjne będą dostępne dla wszystkich uczestników, udział w zadaniach projektu nieodpłatny. Udział w akcjach charytatywnych będzie dobrowolny i nie związany z dostępnością projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Akcja Sterylizacja110 000 zł
2Edukacja70 000 zł
3Kampania „Twój pies, Twoja kupa!”20 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna