projekt nr O-45

O-45. ZIELONY LUBLIN - pakiet działań zmierzających do poprawy jakości przyrody miejskiej


Lokalizacja

projekt nie ma charakteru inwestycyjnego i będzie się odbywał na terenie całego miasta.

Skrócony opis

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkanek i mieszkańców Lublina, którzy pragną żyć w zielonym mieście, w którym przyroda odgrywa ważną rolę.
Projekt został wypracowany w drodze warsztatów. W trakcie ich trwania zostało zaproponowanych szereg rozwiązań z zakresu edukacji ekologicznej oraz akcji integracyjno-informacyjnych. Mieszkańcy dostaną możliwość odebrania bezpłatnie sadzonek roślin oraz stworzenia miejskiej pasieki. Dzięki takim działaniom zostanie podniesiona świadomość społeczna na temat roli zasobów naturalnych miasta. Projekt ma również przyczynić się do ochrony oraz rozwoju miejskiego ekosystemu. Zadanie składa się z kilkunastu modułów.

Opis projektu

Części składowe zadania:
- edukacja przyrodnicza, warsztaty np. ogrodnicze, sadownicze, florystyczne, informacje związane ze zmianami klimatycznymi, itp.
wystawy przyrodnicze; Warsztaty dedykowane wszystkim mieszkańcom lublina, do którym udziału będzie można się zapisać w trakcie otwartego naboru. Działania edukacyjne będą nastawione głównie na liderów opinii jak i członków Rad Dzielnic.
- kalkulator miejskiej przyrody (aplikacja przeliczająca np. na pieniądz ile drzewo generuje korzyści);
- spacery i spływy kajakowe o tematyce przyrodniczej;
- koszenie traw (kampanie informacyjne i edukacyjne);
- Balkonowe Systemy Ogrodowe - bezpłatne zestawy dla mieszkańców do samodzielnej uprawy np. na balkonie czy przed blokiem nie wymagające wkopywania;
- bezpłatne zestawy dla mieszkańców do tworzenia ogrodów fasadowych (rośliny, narzędzia), którzy zdecydują się redukować powierzchnię gruntu, która nie absorbuje wody;
- miejskie pasieki przydomowe. Komponent służący podniesieniu świadomości mieszkańców poprzez zakładanie miejskich pasiek przydomowych.
Pilotażowo zostanie rozdanych 15 uli wraz z rodzinami pszczelimi. Ich właściciele w ramach projektu otrzymają roczne wsparcie mentorskie od specjalistów w ich prowadzeniu wraz z podstawowym kursem. Zakup niezbędnych narzędzi oraz oprzyrządowania do prowadzenia pasieki będzie po stronie osoby biorącej udział w projekcie i będzie stanowił wkład własny.


- nasadzenia obywatelskie (drzewa dla tych co zaoferują miejsce na ich posadzenie);

Ogólnodostępność

Projekt spełnia wszystkie kryteria dostępności. Ma zostać realizowany w miejscach dostępnych dla wszystkich z naciskiem na przestrzeń publiczną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1kampanie informacyjne - opracowanie merytoryczne, wydruk, skład, wynajem nośników50 000 zł
2warsztaty edukacyjne, spacery przyrodnicze, doradztwo eksperckie oraz działania rzecznicze - honorioaria 50 000 zł
3zakup roślin na potrzeby projektu40 000 zł
4zakup niezbędnych materiałów (z wyłączniem środków trwałych) lub usług do realizacji zadania20 000 zł
5Zakup 15 uli wraz z rodzinami 25 000 zł
6Wsparcie merytoryczne - kurs pszczelarza15 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: realizacja możliwa z wyłączeniem:
- system online, w którym mieszkańcy mogą wskazywać miejsce na drzewo do posadzenia - informacje nt. możliwych miejsc posadzenia drzew przekazywane są przez Rady Dzielnic oraz na bieżąco analizowane przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni. Mieszkańcy mają także możliwość (i korzystają z niej) do kontaktowania się w tej sprawie bezpośrednio z biurem MAZ,
- powołanie stanowiska miejskiego rzecznika przyrody - zadanie wieloletnie, nie jest możliwe do realizacji w ramach BO,
- otwarty urząd - cykliczne otwarte spotkania przedstawicieli jednostek miejskich odpowiedzialnych za zieleń z mieszkańcami - wszystkie jednostki Urzędu Miasta zajmujące się zielenią pracują od 7:30 do 15:30 i pozostają do dyspozycji mieszkańców, odpowiadamy na wszystkie pisma, maile i telefony, można również umówić się na spotkanie, bierzemy też udział w spotkaniach Rad Dzielnic, które widzą taką potrzebę, zatem "cykliczne otwarte spotkania z mieszkańcami" są realizowane. Nie wiemy jak będzie wyglądał przyszły rok w kontekście pandemii i ograniczeń.