Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon:
81 466 25 60

Adres e-mail:
obywatelski@lublin.eu


Dodatkowa strona www:
www.lublin.eu/budzetobywatelski

Adres na ePUAP:
/UMLublin/SkrytkaESP

Adres do kontaktu w przypadku problemów technicznych:
kontakt@budzet-obywatelski.org

Adres:

Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin
ul. Bernardynska 3, I piętro, pok. 107
20-400 Lublin

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) – dalej jako: „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego  lublin.budzet-obywatelski.eu jest Gmina Lublin; 
dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
a) e-mail: iod@lublin.eu;
b) lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1,           20–109 Lublin.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z: 
a) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, obejmującej  w szczególności etap składania projektów, a następnie głosowania na nie.
b) wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), której przedmiotem jest prowadzenie konta użytkownika serwisu w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną; 
c) wyrażeniem zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO) w celu publikacji danych osobowych autora/autorów projektu. 
d) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celach archiwizacyjnych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. art. 5a ust. 3 do 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwała nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, a także ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin lub wycofania zgody w zakresie realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c), a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie jest przechowywana wieczyście.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto, dane mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Obsługi Budżetu Obywatelskiego (MediaPark Sp. z o.o. ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn) lub wyraził zgodę na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych (home.pl Spółka Akcyjna, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin).
7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein, Islandię i Wielką Brytanię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
f) prawo do wycofania zgody w zakresie realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c) w dowolnym momencie w formie wiadomości e-mail na adres obywatelski@lublin.eu
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie realizacji celu, o którym mowa:
a) w pkt 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym. Skutkiem ich niepodanie jest brak możliwości uczestnictwa w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
b)  w pkt 3 lit. b) jest dobrowolne. Skutkiem ich niepodania jest brak możliwości uczestnictwa w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin drogą elektroniczną. 
c) w pkt 3 lit. c) jest dobrowolne. Skutkiem ich niepodania jest brak możliwości nawiązaniu kontaktu z autorem/autorami projektu przez osoby zainteresowane projektem, w tym dziennikarzy.