Co czeka pomysł?

Każdy z projektów, który zostanie zgłoszony do BO czeka ta sama droga. Prezydent powołał specjalny zespół, złożony z osób z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich. Sprawdzi on, czy Twój pomysł jest zgodny z prawem i możliwy do wykonania w ramach określonych przez regulamin.

Sprawdzimy w szczególności czy projekt:

 • mieści się w zadaniach własnych Miasta, czyli w skrócie tego co może wykonać Urząd Miasta;
 • jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Lublina;
 • nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub praw autorskich;
 • jest zgodny z planami, strategiami i programami przyjętymi przez Miasto;
 • planowany jest na terenie należącym do Miasta;
 • jeżeli nieruchomość, na której chcesz zlokalizować projekt, posiada wyznaczonego zarządcę, do wniosku należy dołączyć jego pisemną zgodę na realizację projektu na terenie nieruchomości (np. w przypadku szkół - dyrektora szkoły);
 • respektuje kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych;
 • szacunkowy koszt realizacji nie może przekraczać ram finansowych ustalonych dla BO;
 • jest zgodny z zasadami współżycia społecznego (nie powinien powodować negatywnych skutków społecznych dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, w której ma być realizowany, w szczególności powodować wzrost natężenia ruchu samochodowego, wzrost hałasu lub pogarszać bezpieczeństwo);
 • jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku kalendarzowego;
 • jest zgodny z przygotowanymi już koncepcjami zagospodarowania terenu bądź dokumentacją stworzoną przez Miasto ze środków publicznych;
 • na etapie oceny nie wymaga pogłębionych analiz związanych z oceną skutków proponowanych rozwiązań dla ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych;
 • nie może generować kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości danego projektu.

Jeżeli Zespół uzna, że koszty realizacji projektu są niedoszacowane, przedstawia własny szacunek. Ostateczna wartość określana jest na podstawie ubiegłorocznych cen, z przetargów i zamówień o podobnym charakterze.

Zespół może także proponować modyfikację, podział lub połączenie zgłoszonych projektów. O wszystkich modyfikacjach proponowanych przez Zespół informowany jest Autor lub Autorka. Wyniki oceny projektów podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta.